Het beste vuurwerk van Tiel en omgeving Een waardering van 9,6 uit 10 van onze klanten Alleen categorie 1 vuurwerk

Algemene Voorwaarden

Dumpshop Tomcat is een onderdeel van Tomcat V.O.F. en levert onder onderstaande voorwaarden:


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de rechtspersoon Hans Sterk t.h.o.d.n. DUMPSHOP TOMCAT welke producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening

van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de

ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van

producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag:werkdag.

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Hans Sterk t.h.o.d.n Dumpshop Tomcat

Weerstraat 43

4001 LD Tiel


E-mailadres: info@dumpshoptomcat.nl

KvK-nummer:

BTW-identificatienummer:


Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DUMPSHOP TOMCAT zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DUMPSHOP TOMCAT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door DUMPSHOP TOMCAT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van DUMPSHOP TOMCAT zijn vrijblijvend en DUMPSHOP TOMCAT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk zal zijn.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DUMPSHOP TOMCAT. DUMPSHOP TOMCAT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DUMPSHOP TOMCAT dit mede binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.


Artikel 5. Levering

5.1 De door DUMPSHOP TOMCAT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan DUMPSHOP TOMCAT verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DUMPSHOP TOMCAT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DUMPSHOP TOMCAT de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan DUMPSHOP TOMCAT te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven in overeenstemming met de voorwaarden van onze leverancier.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DUMPSHOP TOMCAT dan wel tussen DUMPSHOP TOMCAT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DUMPSHOP TOMCAT is DUMPSHOP TOMCAT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DUMPSHOP TOMCAT.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DUMPSHOP TOMCAT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DUMPSHOP TOMCAT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DUMPSHOP TOMCAT kan worden toegerekend, omdat zij niets te verwijten valt, nog krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan DUMPSHOP TOMCAT schriftelijk opgave doet van een adres, is DUMPSHOP TOMCAT gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan DUMPSHOP TOMCAT schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door DUMPSHOP TOMCAT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DUMPSHOP TOMCAT deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DUMPSHOP TOMCAT in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DUMPSHOP TOMCAT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 DUMPSHOP TOMCAT is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.